Regulament Concurs Beauty by Sanovita Wellness

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “BEAUTY BY SANOVITA WELLNESS”

 

Art. 1 - Organizatorii concursului:

1.1. Organizatorul campaniei Farmacia Tei S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bd. Lacul Tei,

nr.56, sector 2, înmatriculată în Registrul Comerţului la nr. J/40/2040/29.01.1992, Cod

Unic de inregistrare RO 9417, denumit in continuare ”Organizatorul”.

1.2. Campania se va desfășura în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu

pentru toți participanții. Decizia de derulare a Campaniei, conform regulilor din Regulament,

este finală și obligatorie, iar participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile

Prezentului Regulament oficial al Campaniei.

1.3. Regulamentul Campaniei a fost întocmit și va fi făcut public, în mod gratuit, oricărui

solicitant, conform prevederilor legale în vigoare, pe pagina de Instagram a Organizatorului,

https://www.instagram.com/farmaciatei/

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Campaniei, urmând că

respectivele modificări să între în vigoare numai după ce acestea au fost publicate, în prealabil,

pe https://www.instagram.com/farmaciatei/

1.6. Potrivit liberei decizii a Organizatorilor, Campania poate fi mediatizată în scopul

informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol

informativ

1.7. Prevederile din prezentul Regulament sunt întocmite în conformitate cu dispozițiile

Ordonanței de Guvern nr. 99/ 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piața și

sunt obligatorii pentru toți participanții.

 

Art. 2 - Locul și perioada de desfășurării campaniei

2.1. Campania se desfășoară pe teritoriul României, în spațiul virtual, pe pagina de Instagram

a Organizatorului, https://www.instagram.com/farmaciatei/, în perioada 20.08.2022 –

22.08.2022, pagina poate fi accesată la următoarea adresa web:

https://www.instagram.com/farmaciatei/

 

Art. 3 - Condiții de eligibilitate

3.1. Se pot înscrie în vederea participării la Campania BEAUTY BY SANOVITA WELLNESS:

 

- numai persoane fizice, cetățeni români (“Participanți”) cu domiciliul sau reședința în

România,

- la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani și dețin un cont valabil de Instagram

- să fie posesori de BI/CI valabil.

3.2. Nu pot participa la această Campanie:

- Prepușii (inclusiv fără a se limita la angajați) Organizatorului sau Organizatorului;

- Membrii familiilor prepușilor menționați la punctele de mai sus (copii, părinți, frați, surori,

soț, soție).

3.3. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea unui

premiu, Organizatorii au dreptul de a cere restituirea premiului astfel câștigat și de a urmări în

instanța persoanele respective pentru recuperarea prejudiciului cauzat.

3.4. Participanții trebuie să îndeplinească cumulativ toate obligațiile instituite în sarcina lor de

prezentul Regulament

3.5. Nu se vor lua în considerare acele date trimise de participanţi care au conţinut obscen,

defăimător, ameninţător, pornografic, de hărţuire sau care încalcă vreo lege, iar participanţii

vor fi descalificaţi din campanie sau chiar li se va restricţiona accesul pe pagină

 

Art. 4 - Mecanismul desfășurării campaniei și desemnarea câștigătorului

4.1. În perioada 20.08.2022 – 22.08.2022, ora 23:59 , participanții se pot înscrie la Campanie

prin:

- Like paginilor @farmaciatei si @sanovitawellness

- Comentariu cu tag minim doi prieteni.

4.2. Pentru înscrierea valabilă, în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea

cumulativă a următoarelor condiții:

- Înscrierea se va face exclusive în perioada concursului, între 20.08.2022 – 22.08.2022,

- Participanții trebuie să aiba dreptul de participare conform prevederilor art.3

- Să aiba un cont valabil pe platfoma Instagram.

 

Art. 5 - Premiile Campaniei

5.1. În cadrul Campaniei BEAUTY BY SANOVITA WELLNESS se vor acorda un număr de 5 premii ,

fiecare continand:

1x Jeleuri cu multivitamine pentru femei Beauty, 60 bucati, SanoVita Wellness

1x Jeleuri pentru par Healthy Hair Beauty, 60 bucati, SanoVita Wellness

1x Jeleuri cu colagen Anti-Aging Beauty, 60 bucati, SanoVita Wellness

1x Jeleuri pentru piele sanatoasa Clean Skin Beauty, 60 bucati, Sanovita Wellness

1x Jeleuri pentru controlul greutatii Weight Loss Beauty, 36 bucati, SanoVita Wellness

Art. 6 - Desemnarea câștigătorilor

6.1. În cadrul acestui concurs vor fi desemnați un număr de 3 câștigători, prin tragere la sorți,

care se va efectua începand cu data 23.08.2022, in termen de 5 zile lucratoare. Această

extragere se va desfășura prin intermediul platformei https://www.random.org/

6.2. Expedierea premiilor către persoanele extrase și validate se va face exclusiv pe teritoriul

României.

 

Art.7 - Validarea și publicarea câștigătorilor

7.1. Organizatorii sunt obligați să facă public numele câștigătorilor precum și câștigurile

acordate in termen de maxim 5 zile lucrătoare din momentul desemnării câștigătorilor.

Organizatorii vor publica numele câștigătorilor și premiile câștigate, prin intermediul

https://www.instagram.com/farmaciatei/

7.2. Pentru ca un participant să poată fi validat drept câștigător al concursului, este necesar să

îndeplinească toate condițiile stabilite prin prezentul Regulament, precum și obligația

Participantului de transmitere a datelor solicitate în maxim 5 zile din momenul contactării de

către Organizator/Coorganizator.

7.3. În cadrul procesului de validare, câștigătorul trebuie să furnizeze Organizatorului

următoarele date: nume și prenume, adresa de expediere a premiului și un număr de telefon în

scopul verificării îndeplinirii condițiilor de participare și a furnizării premiului. După validare,

câștigătorii premiilor vor trimite copia actului de identitate, în scopul îndeplinirii obligațiilor

legale privitoare la reținerea și virarea impozitelor/taxelor pentru premiile acordate.

7.4. În condițiile în care un potențial câștigător nu răspunde la solicitarea Organizatorilor,

respectiv nu trimite datele solicitate în vederea validării, în maxim 5 zile din momentul

contactării, acesta va fi invalidat și va pierde orice drept asupra premiului, iar Organizatorii vor

 

apela la câștigătorul de rezervă. Condițiile de validare a rezervei sunt aceleași ca și în cazul

câștigătorilor.

 

Art. 8 - Acordarea premiilor

8.1. Organizatorul va pune la dispoziție premiile din concurs și va expedia premiile către câștigătorii

publicați, în maxim 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data afișării câștigătorilor, prin curier, la

adresa indicată de către aceștia. Înmânarea premiilor este condiționată de încheierea procesului verbal

de predare-primire a acestora. Refuzul de a semna orice document ce atestă atribuirea efectivă a

premiului către câștigator conduce la pierderea dreptului câștigătorului de a intra în posesia premiului.

8.2. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorilor nu atrage

răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea

exclusivă a acestora. Organizatorii nu sunt responsabili nici în cazul în care un Participant desemnat

câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon

incorecte/incomplete.

8.3. Persoanele extrase și validate ca fiind câștigătoare în cadrul acestei campanii NU au

posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau de a le schimba cu alte bunuri şi

nici să solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor sau să le cedeze altor

persoane; dacă acestea doresc să renunţe la premiu, atunci Organizatorul va dispune de premiu

conform intereselor sale.

8.4. Pe durata campaniei, fiecare participant are dreptul să poată câștiga un singur premiu, iar

regula se aplică şi persoanelor care au aceeaşi adresă şi/sau sunt membrii aceleiaşi familii.

 

Art. 9 - Taxe și impozite

10.1. Orice obligație de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă

a Organizatorului.

13.2 Impozitul aferent premiilor va fi suportat în totalitate de Organizator.

 1. 3 Participanţilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare,

cu excepţia cheltuielilor normale de participare (cheltuieli legate de accesul la Internet în

vederea înscrierii în Concurs sau a consultării Regulamentului de desfăşurare).

13.4 Orice alte obligații ale câștigătorului aferente utilizării premiului câștigat se află exclusiv

in sarcina câștigătorului.

 

Art 10 - Limitarea răspunderii

 

11.1. Organizatorii sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

11.2. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul campaniei, decizia comisiei

formată dintr-un reprezentant al Organizatorului, este definitivă.

11.3. Eventualele contestaţii vor fi luate în considerare în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare

de la dată anunţării publice a câştigătorilor. Orice contestaţii sosite după această dată nu vor fi luate

în considerare.

11.4. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

 • Înscrierea pe altă pagină decât Instagram a Organizatorului disponibilă la adresa

https://www.instagram.com/farmaciatei/

 • Înregistrările trimise în afara perioadei concursurilor aşa cum acestea sunt prevăzute în

prezentul Regulament;

 • Conținutul comentariilor postate, participanții fiind singurii responsabili în acest sens;
 • Eventualele dispute legate de drepturile asupra conturilor de Instagram de pe care s-au

înregistrat participanții la concursul organizat pe https://www.instagram.com/farmaciatei/

premiul va fi acordat persoanei care își declară datele de contact și face dovada validității

datelor declarate;

 • Erori în datele furnizate de către câştigători sau lipsa de acurateţe a datelor de contact nu

atrage răspunderea Organizatorilor, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanţilor. Ca

atare aceştia nu au nici un fel de obligaţie în cazul furnizării de către participanţi a unor date

eronate, incomplete sau incorecte care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiţii normale

a premiului sau la imposibilitatea identificării unui câştigător;

 • Organizatorii nu vor fi responsabili pentru imposibilitatea unui câştigător de a intra în posesia

premiului câştigat;

 • Organizatorii nu vor fi responsabili pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate

de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, respectiv de curierat/servicii

poştale;

 • Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării documentului de

predare a premiului nu vor fi luate în considerare de către Organizatori;

 • Blocarea contului de Instagram al participantului;
 • Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea

sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori

 

date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă

a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului);

 • Situaţiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa

parţial sau integral la promoţie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe

aflate în afară controlului pe care Organizatorii îl pot în mod rezonabil exercită.

 

Art 11 - Prelucrarea datelor cu caracter personal

12.1. În contextul organizării şi desfăşurarii acestei Campanii Organizatorul prelucrează datele

personale în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, respectiv

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (“GDPR”), în calitate de

persoană împuternicită a Clientului final.

12.2. Organizatorul va prelucra datele de înscriere ale participanţilor la Campanie, cum ar fi: nume,

prenume, data naşterii, număr de telefon, adresa de e-mail şi date privind imaginea. In plus, în cazul

participanţilor care vor fi desemnaţi câştigători, Organizatorul va prelucra urmatoarele date: adresa

de domiciliu pentru livrarea premiului, codul numeric personal şi alte date cuprinse în actul de

identitate sau orice alte informaţii care vor fi solicitate de autorităţile fiscale în scopul îndeplinirii

obligaţiilor legale cu privire la plata impozitelor aferente premiilor.

12.3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • Organizarea şi desfăşurarea Campaniei, inclusiv acordarea premiilor câştigătorilor;
 • Plata impozitelor şi a contribuţiilor aferente premiilor acordate, raportarea către autorităţile publice

competente, publicarea numelui câştigătorilor şi a premiilor;

 • Soluţionarea oricăror plângeri legate de modalitatea de organizare şi desfăşurare a Campaniei,

investigarea eventualelor încălcari, realizarea unor raportari specifice, analize şi studii statistice,

apărarea dreptului Organizatorului în instanţă şi/sau alte proceduri judiciare sau administrative;

 • Îndeplinirea unor obligaţii legale, cum ar fi, dar fără a se limita la obligaţii ce ţin de arhivare,

securitate, ţinerea evidentelor contabile sau fiscale.

12.4. Temeiurile juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal ale participanţilor la Campanie

sunt următoarele:

(a) consimţămantul acestora,

(b)interesul legitim al Organizatorului,

(c) îndeplinirea unor obligaţii legale.

 

12.5. Datele cu caracter personal ale participanţilor vor fi prelucrate pentru toată perioada derulării

Campaniei. Acestea sunt păstrate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost

colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare

aplicabile. În ceea ce priveşte datele necesare în scop financiar-contabil, acestea vor fi stocate pe o

perioada de 3 ani de la închiderea anului financiar în cursul căruia au fost colectate.

12.6. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale participanţilor către următoarele

categorii de destinatari:

 • Parteneri implicaţi în desfăşurarea şi organizarea Campaniei, inclusiv acordarea premiilor;
 • Contabili, auditori, notari publici sau consultanţi profesionali desemnaţi să acorde asistenţă pentru

organizarea şi desfăşurarea Campaniei, ce vor fi obligaţi printr-o lege sau prin contractul încheiat cu

Organizatorul să păstreze confidenţialitatea datelor personale la care au acces;

 • Furnizori de servicii de curierat;
 • Autorităţi publice din orice domeniu, centrale sau locale, atat din România, cât şi din strainatatea, ce

vor prelucra datele personale la cererea acestora sau din iniţiativa Organizatorului, în acord cu

legislaţia aplicabilă;

 • Instanţa competenta din Romania, în eventualitatea unei dispute, în masura în care este necesar pentru

constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Organizatorului.

12.7. Datele cu caracter personal se vor prelucra pe teritorul Uniunii Europene şi nu se vor transfera

către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

12.8. În ceea ce priveşte securitatea datelor cu caracter personal, au fost implementate masuri tehnice

şi organizaţionale corespunzatoare în vederea protejarii datelor personale colectate şi prelucrate, cum

ar fi: instruirea personalului, limitarea accesului la datele personale, astfel încât acestea sa fie

prelucrate doar de catre angajaţii sau colaboratorii care au nevoie de acces la informaţii în vederea

îndeplinirii obligaţiilor legale sau contractuale, etc.

12.9. În conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016, participanţii, beneficiază de

următoarele drepturi, în calitate de persoană vizată:

 • Dreptul de acces la datele personale pe care le prelucrează Organizatorul, inclusiv dreptul de a obţine

informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date

 • Dreptul la rectificarea inexactităţilor datelor personale prelucrate de Organizator;
 • Dreptul la ştergerea datelor prelucrate de Organizator („dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal pe care le prelucrează Organizatorul;
 • Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor personale;
 • Dreptul la portabilitatea datelor personale;

 

 • Dreptul la retragerea consimţământului, în situaţiile în care prelucrarea datelelor s-a realizat în temeiul

consimţământului. Această cerere se poate formula în orice moment, iar retragerea consimțământului

nu va afecta legalitatea prelucrării datelor personale realizată înainte de retragere.

 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor

personale de către Organizator sau în numele Organizatorului – Autoritatea Natională pentru

Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30,

sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, anspdcp@dataprotection.ro

 

Art 12 - Litigii

13.1. Legea aplicabila este legea română.

13.2. Eventualele litigii apărute între Organizatori și Participanți cu privire la orice aspect legat de

desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă,

litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din Municipiului București.

13.3. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorilor

în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor.

După expirarea acestui termen, Organizatorii nu vor mai lua în considerare nicio reclamație.

 

Art 13 - Forță majoră

14.1. Promoția poate înceta înainte de termen, atât în cazul unui eveniment ce constituie forță majoră,

astfel cum este reglementată de legislația română în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității

Organizatorilor, din motive independente de voința acestora, de a continua această promoție, cât și

dacă Organizatorii doresc acest lucru. În aceste situații, Organizatorii nu sunt ținuți la

întoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de despăgubire/daună sau altele asemenea.

14.2. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament/condițiile promoției/data

extragerii promoției, aceste modificări fiind aduse la cunoștința publicului prin afișarea pe

https://www.instagram.com/farmaciatei/

Art 14 - Clauze finale

15.1 Prin prezenta Campanie se urmareste promovarea gamei de produse BEAUTY BY SANOVITA WELLNESS catre clientii si potentialii clienti ai acestuia. In acest sens, campania de fata

reprezinta un instrument de popularizare in vederea fidelizarii clientilor existenti si a atragerii

de noi clienti.

15.2 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile

prezentului Regulament.

 

15.3 Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legislatiei in vigoare

aplicabile si cu termenii si conditiile furnizorilor directi ai serviciilor ce formeaza premiile.

15.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de modifica prezentul Regulament de cate ori este

necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.

 

Vezi Politica de confidentialitate date personale