Klorane ThermoMix

REGULAMENT TOMBOLĂ

Klorane Bebe, Din iubire pentru tine, mama!

Perioada de desfășurare: 01.03.2023, ora 13.00 – 31.03.2023, ora 23.59

 

 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

1.1. Tombola este organizată de MagnaPharm Marketing & Sales Romania S.R.L. (denumită în continuare “MagnaPharm”), persoană juridică română, cu sediul social în București, Str. Av. Popisteanu, Nr. 54A, clădirea Expo Business Park, Clădirea 2, Etaj 7, Sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/154/2020, CUI RO25575489, reprezentată de Iris Victoria Matei, în calitate de Administrator și Director Regional România, Ungaria și Serbia.

1.2. Participanţii la Tombolă sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”).

1.3. Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și poate fi consultat pe site-ul  www.klorane.com/ro-ro/content/regulament-tombola-klorane-bebe .

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda sau întrerupe Tombola, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau întrerupere urmând a se comunica în prealabil. Orice astfel de modificare, suspendare sau intrerupere va intra în vigoare ulterior datei la care a fost adusă la cunoştinţa prin intermediul aceloraşi canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior.

1.5. Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru luarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor, cât timp acestea sunt afişate pe pagina www.klorane.com/ro-ro/content/regulament-tombola-klorane-bebe .

1.6. Campania ce face obiectul prezentului Regulament este organizată şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă (republicată) şi are ca scop promovarea produselor MagnaPharm.

 1. DURATA TOMBOLEI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE

2.1. Campania ce face obiectul prezentului Regulament este organizată și se va desfășura pe teritoriul României, în toate locațiile fizice Bebe Tei și Farmacia Tei, pe platformele online https://comenzi.bebetei.ro/ și https://comenzi.farmaciatei.ro/ , în perioada 01.03.2023, ora 13.00 – 31.03.2023, ora 23.59 (denumită în continuare “Perioada Tombolei”), cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, prin intermediul paginii www.klorane.com/ro-ro/content/regulament-tombola-klorane-bebe .

 1. CONDIŢII DE PARTICIPARE ȘI ELIGIBILITATE

3.1. La prezenta Tombolă poate participa orice persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:

 • are domiciliul sau reședința în România,
 • a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Tombolei,

 

3.2. Persoanele care îndeplinesc condiţiile specificate la art. 3.1. de mai sus sunt denumite în continuare „Participanți”.

3.3. La Tombolă nu au dreptul să participe:

 • angajații Organizatorului și persoanele fizice autorizate sau independente care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, soțiile/soții precum și rudele de gradul I ale acestora;
 • angajații agențiilor colaboratoare în derularea prezentei Tombole, soțiile/soții precum și rudele de gradul I ale acestora.
 1. PREMII

4.1. În cadrul Tombolei se va acorda prin tragere la sorți, în mod aleatoriu, 1 premiu, constând in: 1 aparat de gătit Thermomix, TM6.

Premiul va fi acordat prin tragere la sorți, conform mecanismului de la punctul 5 de mai jos.

Premiul are o valoare totală de 1.400 (o mie patru sute) EUR+TVA.

4.2. Premiul este nominal. În cazul în care câștigătorul nu poate beneficia de premiu, din motive independente de Organizator, acesta va fi invalidat, premiul urmând a fi atribuit câștigătorilor de rezervă desemnați prin tragere la sorți.

4.3. Participantul desemnat câștigător nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul Tombolei sau schimbarea parametrilor acestuia.

4.4. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul  datorat pentru premiile acordate, în cazul în care valoarea acestora depășește suma de 600 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanţilor validaţi câştigători.

 

4.5. Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.

 

 1. MODALITATEA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

5.1. Pentru a se putea înscrie valabil în Concurs, fiecare Participant trebuie sa îndeplinească următoarele condiții exprese, în mod cumulativ:

 • Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii III de mai sus;
 • Înscrierea se va face exclusiv pe durata Tombolei menționată la Secțiunea II de mai sus;
 • Să se înscrie conform mecanisului din prezentul Regulament;

 

 

5.2. Mecanism Campanie Tombolă

 

“Achiziționează produse Klorane Bebe de minimum 79 de lei din orice locație Bebe Tei, Farmacia Tei, https://comenzi.bebetei.ro/ sau https://comenzi.farmaciatei.ro/ și înscrie bonul sau factura în tragerea la sorți pentru câștigarea unui aparat de gătit Thermomix.”

 

Înscrierea

 • Înregistrare bon/factură achiziție produs prin intermediul paginii https://www.klorane.com/ro-ro/tombola-klorane-bebe, unde se vor înregistra următoarele categorii de date: nume, prenume, telefon, e-mail, număr bon/factură și dată achiziție
 • Fiecare participant are dreptul la mai multe înscrieri, cu mai multe bonuri/facturi, valoarea minimă de achiziție a produselor Klorane Bebe să fie de 79 lei.
 • Fiecare participant trebuie să păstreze bonul fiscal/factura în original pentru revendicarea premiului în caz de câștig.

 

 1. MECANISMUL DE DESEMNARE A CÂȘTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Desemnarea câştigătorului pentru premiul acordat se va face prin tragerea la sorți, în mod aleatoriu, care va avea loc în data de 01.04.2023.

6.2. Tragerea la sorţi se va face prin metode electronice, fără posibilitatea intervenţiei umane în algoritmul de selectare al câştigătorilor, în faţa unei comisii formate din persoane desemnate de Organizator. În urma tragerii la sorţi a Premiilor, comisia de extrageri va încheia un proces verbal de desemnare a câştigătorilor.

6.3. Pentru premiu se vor extrage câte 1 câştigător și 3 (trei) câştigători de rezervă. Un Participant nu poate fi extras și câștigător și câștigator de rezervă.

6.4. După extragerea Participantului câştigător şi a câştigătorilor de rezervă, se verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, astfel cum sunt acestea detaliate in prezentul Regulament. În cazul în care condiţiile de eligibilitate nu sunt îndeplinite de către un Participant câştigător, se va verifica îndeplinirea aceloraşi condiţii pentru câştigătorii de rezervă.

6.5. În data de 02.04.2023 ora 12:00, câștigătorul va fi anunțat public de către Organizator, pe site-ul www.klorane.com/ro-ro/content/regulament-tombola-klorane-bebe . Ulterior, Organizatorul va contacta câștigătorul telefonic sau prin intermediul adresei de e-mail. În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat în urma a 3 (trei) apeluri telefonice pe parcursul zilei de 02.04.2023, va fi desemnat drept câștigător prima rezervă extrasă (procedura va fi repetată până la desemnarea câștigătorului).

 

6.6. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participanți Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

 

 1. RĂSPUNDERE

7.1. Prin participarea la Tombolă, toţi Participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte termenii şi condiţiile stabilite prin prezentul Regulament.

7.2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea în cazul niciunei situaţii ce determină imposibilitatea participării la Tombolă ca urmare a unor restricţii de natură tehnică sau a altor limitări care nu se află sub controlul Organizatorului.

 1. RECLAMAŢII ŞI LITIGII

8.1. Orice reclamaţie care are legatură cu desfăşurarea Tombolei va fi adresată în scris Organizatorului, la adresa menționată la art.1.1, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data încheierii Tombolei.

8.2. Eventualele reclamaţii vor cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare (nume prenume, adresa de e-mail sau telefon) ale Participantului, precum şi motivele de fapt care stau la baza reclamaţiei.

8.3. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti competente.

 1. TAXE, IMPOZITE ȘI ALTE CHELTUIELI

9.1. Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze eventualele taxe si impozite datorate in calitatea sa de Organizator/platitor de venituri pentru Premiile obţinute de către câştigători, în conformitate cu Codul Fiscal si legislatia secundara aplicabila, in vigoare pe durata Tombolei. Orice alte obligaţii de natură fiscală (declarative sau de plata) sau de orice altă natură, referitoare la premiile castigate, care sunt in sarcina individuala a câştigătorilor, conform legislatiei in vigoare, vor fi indeplinite exclusiv de catre acestia, Organizatorul neavand nicio obligatie sau raspundere in acest sens.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Pentru orice întrebare/nelamurire referitoare la prelucrarea datelor personale în cadrul Tombolei sau pentru exercitarea drepturilor legale, Participanții pot utiliza adresa dedicată dpo@magnapharm.eu.

Alternativ, orice cereri cu privire la prelucrarea datelor personale se pot adresa și prin poștă la adresa Str. Av. Popisteanu, Nr. 54 A, Expo Business Park, cladirea 2, Etaj 7, Sector 1, România.

Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite).

10.2. În cadrul Tombolei, Organizatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • date de identificare precum nume, prenume, numar de telefon, adresa de email, adresa postala si/sau corespondenta, numele contului cu care s-a facut înscrierea.

10.3. Datele cu caracter personal colectate nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia firmei de curierat Cargus necesar pentru indeplinirea obiectului Tombolei precum si in situatiile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia fiscala in vigoare, dar si in cazul unor eventuale actiuni de audit desfasurate de catre auditori sau in cazul in care i se impune acest lucru prin lege. Acestea vor fi stocate pe durata necesara derularii Tombolei, precum si ulterior, in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului, inclusiv obligatiile in materie financiar contabila si in materia arhivarii, luandu-se de asemenea in considerare nevoia de a rezolva probleme semnalate de catre Participanti cat si de a apara un eventual drept in instanta al Organizatorului (conform termenelor legale expres prevazute si, dupa caz, timp de 3 ani de la data incheierii Tombolei, pentru eventuale litigii in instanta).

10.4. În calitate de participant la Tombolă, Participantul are drepturi specifice cu privire la datele sale cu caracter personal.

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, Participantul are următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea Organizatorului că prelucreaza datele sale cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a obtine ștergerea fără întârzieri nejustificate a datelor cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) Participantul contesta exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și Participantul se opune ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal ale Participantului, dar acesta le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) Participantul s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale operatorului în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul Participantului de a primi datele cu caracter personal, pe care le-a furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Bd. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania si/sau anspdcp@dataprotection.ro.
 • dreptul la opozitie respectiv dreptul Participantului de a se opune prelucrarii datelor sale cu caracter personal;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra Participantului sau il afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară sau permisă de lege.

10.5. Datele cu caracter personal prelucrate în scopul recompensării Participanților conform obiectului Tombolei nu vor fi transferate în țări din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

10.6. Organizatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul sau prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, copierii, modificării sau distrugerii neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

10.7. Prin participarea la Tombolă, Participanţii sunt de acord cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal în conformitate cu prevederile prezentului articol 10, inclusiv ca numele lor să poată fi publicate pe Facebook https://www.facebook.com/KloraneRomania ,cu privire la anunțarea castigatorului Tombolei.

10.8. Prevederile prezentului capitol 10 se completează cu prevederile Politicii de Confidențialitate a MagnaPharm, disponibilă la adresa https://www.magnapharm.eu/files/POLITICA-DE-CONFIDENTIALITATE.pdf

 1. ALTE CLAUZE

11.1. În cazul în care, Organizatorul constată că, cel care a fost extras câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de Regulamentul Tombolei, își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce îi revin câștigătorului, fără alte despăgubiri sau plăți.

11.2. Prezentul Regulament a fost redactat, procesat si autentificat de către Societatea Profesională Notarială Excelsior, într-un exemplar original și 2 (doua) duplicate eliberate Organizatorului.

 

ORGANIZATOR,

MagnaPharm Marketing & Sales Romania S.R.L.

Iris Victoria Matei,

Administrator și Director Regional România, Ungaria și Serbia

 

Vezi Politica de confidentialitate date personale