Ziua Internationala a pisicii

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI“Ziua internationala a pisicii”

 

 

Art. 1 - Organizatorii concursului:

 • Organizatorul concursului FARMACIA TEI S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bd. Lacul Tei, nr. 56, sector 2, înmatriculată la ONRCTB sub nr. J40/2040/1992, cod fiscal RO 9417, denumit in continuare ”Organizatorul”.

1.2. Concursul se va desfășura în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. Decizia de derulare a Concursului, conform regulilor din Regulament, este finală și obligatorie, iar participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile Prezentului Regulament oficial al Concursului.

1.3. Regulamentul Concursului a fost întocmit și va fi făcut public, în mod gratuit, oricărui solicitant, conform prevederilor legale în vigoare, pe pagina de Facebook a Organizatorului, https://www.facebook.com/farmaciatei /

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Concursului, urmând că respectivele modificări să între în vigoare numai după ce acestea au fost publicate, în prealabil, pe https://www.facebook.com/farmaciatei/

1.6. Potrivit liberei decizii a Organizatorilor, Concursul poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ

1.7. Prevederile din prezentul Regulament sunt întocmite în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 99/ 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piața și sunt obligatorii pentru toți participanții.

 

Art. 2 - Locul și perioada de desfășurării Concursului

2.1. Concursul se desfășoară pe teritoriul României, în spațiul virtual, pe pagina de Facebook a  Organizatorului, https://www.facebook.com/farmaciatei/, în data 08.08.2023. Pagina poate fi accesată la următoarea adresa web: https://www.facebook.com/farmaciatei/ .

 

Art. 3 - Condiții de eligibilitate

3.1. Se pot înscrie în vederea participării la Concursul ”Ziua Internationala a Pisicii”

- numai persoane fizice, cetățeni români (“Participanți”) cu domiciliul sau reședința în România,

- la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani și dețin un cont valabil de Facebook

3.2. Nu pot participa la aceast Concurs:

- Prepușii (inclusiv fără a se limita la angajați) Organizatorului sau Organizatorului;

- Membrii familiilor prepușilor menționați la punctele de mai sus (copii, părinți, frați, surori, soț, soție).

3.3. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea unui premiu, Organizatorii au dreptul de a cere restituirea premiului astfel câștigat și de a urmări în instanța persoanele respective pentru recuperarea prejudiciului cauzat.

3.4. Participanții trebuie să îndeplinească cumulativ toate obligațiile instituite în sarcina lor de prezentul Regulament.

3.5. Nu se vor lua în considerare acele date trimise de participanţi care au conţinut obscen, defăimător, ameninţător, pornografic, de hărţuire sau care încalcă vreo lege, iar participanţii vor fi descalificaţi din Concurs sau chiar li se va restricţiona accesul pe pagină

 

Art. 4 - Mecanismul desfășurării Concursului și desemnarea câștigătorului

4.1. În data 08.08.2023 până la data 08.08.2023, ora 23:59, participanții se pot înscrie la Concurs prin  adugarea unui comentariu cu poza pisicii la postarea ”Ziua internațională a pisicii”.

4.3. Pentru înscrierea valabilă, în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- Înscrierea se va face exclusive în perioada concursului, în data 08.08.2023 până la ora 23:59.

- Participanții trebuie să aiba dreptul de participare conform prevederilor art.3

- Să aiba un cont valabil pe platforma Facebook

- Postează o poză în comentariile de la postarea publicată pe pagina de Facebook a Farmaciei Tei  https://www.facebook.com/farmaciatei/ ”Ziua internațională a pisicii” în data 08.08.2023, ora 23:59.

 

Art. 5 - Premiile Concursului

5.1. În cadrul Concursului se vor acorda un număr de 3 (trei) cadouri.

 

Art. 6 - Desemnarea câștigătorilor

6.1. În cadrul acestui concurs vor fi desemnați un număr de 3 (trei)  câștigători, prin tragere la sorți, care se va efectua în data 09.08.2023. Această extragere se va desfășura prin intermediul platformei www.commentpicker.com  

6.2. Expedierea premiilor către persoanele extrase și validate se va face exclusiv pe teritoriul României.

 

Art.7 - Validarea și publicarea câștigătorilor

7.1. Organizatorii sunt obligați să facă public numele câștigătorilor precum și câștigurile acordate. În termen de maxim 5 zile lucrătoare din momentul desemnării câștigătorilor. Organizatorii vor publica numele câștigătorilor și premiile câștigate, prin intermediul https://www.facebook.com/farmaciatei/

7.2. Pentru ca un participant să poată fi validat drept câștigător al concursului, este necesar să îndeplinească toate condițiile stabilite prin prezentul Regulament, precum și obligația Participantului de transmitere a datelor solicitate în maxim 24 de ore din momenul contactării de către Organizator.

7.3. În cadrul procesului de validare, câștigătorul trebuie să furnizeze Organizatorului următoarele date: nume și prenume, adresa de expediere a premiului și un număr de telefon în scopul verificării îndeplinirii condițiilor de participare și a furnizării premiului.

7.4. În condițiile în care un potențial câștigător nu răspunde la solicitarea Organizatorilor, respectiv nu trimite datele solicitate în vederea validării, în maxim 48 de ore din momentul contactării, acesta va fi invalidat și va pierde orice drept asupra premiului, iar Organizatorii vor apela la câștigătorul de rezervă. Condițiile de validare a rezervei sunt aceleași ca și în cazul câștigătorilor.

 

Art. 8 - Acordarea premiilor

8.1. Organizatorul va pune la dispoziție premiile din concurs și va expedia premiile către câștigătorii publicați, în maxim 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data afișării câștigătorilor, prin curier, la adresa indicată de către aceștia. Înmânarea premiilor este condiționată de încheierea procesului verbal de predare-primire a acestora. Refuzul de a semna orice document ce atestă atribuirea efectivă a premiului către câștigator conduce la pierderea dreptului câștigătorului de a intra în posesia premiului.

8.2. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorilor nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorii nu sunt responsabili nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte/incomplete.

8.3. Persoanele extrase și validate ca fiind câștigătoare în cadrul acestui Concurs NU au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau de a le schimba cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor sau să le cedeze altor persoane; dacă acestea doresc să renunţe la premiu, atunci Organizatorul va dispune de premiu conform intereselor sale.

8.4. Pe durata Concursului, fiecare participant are dreptul să poată câștiga un singur premiu, iar regula se aplică şi persoanelor care au aceeaşi adresă şi/sau sunt membrii aceleiaşi familii.

 

Art. 9 - Valoarea premiilor

9.1. Valoarea totală estimativă a premiilor acordate în prezentul concurs nu depăşeşte suma de 600 de RON/ bucată. Acestea nu sunt subiect de impozit pe venit.

 

Art. 10 - Taxe și impozite

10.1. Orice obligație de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a Organizatorului.

10.2 Impozitul aferent premiilor va fi suportat în totalitate de Organizator.

 1. 3 Participanţilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de participare (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii în Concurs sau a consultării Regulamentului de desfăşurare).

10.4 Orice alte obligații ale câștigătorului aferente utilizării premiului câștigat se află exclusiv in sarcina câștigătorului.

 

Art 11 - Limitarea răspunderii

11.1. Organizatorii sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.

11.2. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul Concursului, decizia comisiei formată dintr-un reprezentant al Organizatorului, este definitivă.

11.3. Eventualele contestaţii vor fi luate în considerare în termen de cel mult 3 (trei) zile de la dată anunţării publice a câştigătorilor. Orice contestaţii sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

11.4. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

 • Înscrierea pe altă pagină decât Facebook a Organizatorului disponibilă la adresa https://www.facebook.com/farmaciatei/
 • Înregistrările trimise în afara perioadei concursurilor aşa cum acestea sunt prevăzute în prezentul Regulament;
 • Conținutul comentariilor postate, participanții fiind singurii responsabili în acest sens;
 • Eventualele dispute legate de drepturile asupra conturilor de Facebook de pe care s-au înregistrat participanții la concursul organizat pehttps://www.facebook.com/farmaciatei/ premiul va fi acordat persoanei care își declară datele de contact și face dovada validității datelor declarate;
 • Erori în datele furnizate de către câştigători sau lipsa de acurateţe a datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorilor, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanţilor. Ca atare aceştia nu au nici un fel de obligaţie în cazul furnizării de către participanţi a unor date eronate, incomplete sau incorecte care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiţii normale a premiului sau la imposibilitatea identificării unui câştigător;
 • Organizatorii nu vor fi responsabili pentru imposibilitatea unui câştigător de a intra în posesia premiului câştigat;
 • Organizatorii nu vor fi responsabili pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, respectiv de curierat/servicii poştale;
 • Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării documentului de predare a premiului nu vor fi luate în considerare de către Organizatori;
 • Blocarea contului de Facebook al participantului;
 • Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului);
 • Situaţiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral la promoţie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afară controlului pe care Organizatorii îl pot în mod rezonabil exercită.

 

Art 12 - Prelucrarea datelor cu caracter personal

12.1. În contextul organizării şi desfăşurarii acestui Concurs Organizatorul prelucrează datele personale în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (“GDPR”), în calitate de persoană împuternicită a Clientului final.

12.2. Organizatorul va prelucra datele de înscriere ale participanţilor la Concurs, cum ar fi: nume, prenume, data naşterii, număr de telefon, adresa de e-mail şi date privind imaginea. In plus, în cazul participanţilor care vor fi desemnaţi câştigători, Organizatorul va prelucra urmatoarele date: adresa de domiciliu pentru livrarea premiului, codul numeric personal şi alte date cuprinse în actul de identitate sau orice alte informaţii care vor fi solicitate de autorităţile fiscale în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale cu privire la plata impozitelor aferente premiilor.

12.3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • Organizarea şi desfăşurarea Concursului, inclusiv acordarea premiilor câştigătorilor;
 • Plata impozitelor şi a contribuţiilor aferente premiilor acordate, raportarea către autorităţile publice competente, publicarea numelui câştigătorilor şi a premiilor;
 • Îndeplinirea unor obligaţii legale, cum ar fi, dar fără a se limita la obligaţii ce ţin de arhivare, securitate, ţinerea evidentelor contabile sau fiscale.

12.4. Temeiurile juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal ale participanţilor la Concurs sunt următoarele:

(a) consimţămantul acestora,

(b)interesul legitim al Organizatorului,

(c) îndeplinirea unor obligaţii legale.

12.5. Datele cu caracter personal ale participanţilor vor fi prelucrate pentru toată perioada derulării Concursului. Acestea sunt păstrate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. În ceea ce priveşte datele necesare în scop financiar-contabil, acestea vor fi stocate pe o perioada de 3 ani de la închiderea anului financiar în cursul căruia au fost colectate.

12.6. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale participanţilor către următoarele categorii de destinatari:

 • Parteneri implicaţi în desfăşurarea şi organizarea Concursului, inclusiv acordarea premiilor;
 • Contabili, auditori, notari publici sau consultanţi profesionali desemnaţi să acorde asistenţă pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului, ce vor fi obligaţi printr-o lege sau prin contractul încheiat cu Organizatorul să păstreze confidenţialitatea datelor personale la care au acces;
 • Furnizori de servicii de curierat;
 • Autorităţi publice din orice domeniu, centrale sau locale, atat din România, cât şi din strainatatea, ce vor prelucra datele personale la cererea acestora sau din iniţiativa Organizatorului, în acord cu legislaţia aplicabilă;
 • Instanţa competenta din Romania, în eventualitatea unei dispute, în masura în care este necesar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Organizatorului.

12.7. Datele cu caracter personal se vor prelucra pe teritorul Uniunii Europene şi nu se vor transfera către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

12.8. În ceea ce priveşte securitatea datelor cu caracter personal, au fost implementate masuri tehnice şi organizaţionale corespunzatoare în vederea protejarii datelor personale colectate şi prelucrate, cum ar fi: instruirea personalului, limitarea accesului la datele personale, astfel încât acestea sa fie prelucrate doar de catre angajaţii sau colaboratorii care au nevoie de acces la informaţii în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale sau contractuale, etc.

12.9. În conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016, participanţii, beneficiază de următoarele drepturi, în calitate de persoană vizată:

 • Dreptul de acces la datele personale pe care le prelucrează Organizatorul, inclusiv dreptul de a obţine informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date
 • Dreptul la rectificarea inexactităţilor datelor personale prelucrate de Organizator;
 • Dreptul la ştergerea datelor prelucrate de Organizator („dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal pe care le prelucrează Organizatorul;
 • Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor personale;
 • Dreptul la portabilitatea datelor personale;
 • Dreptul la retragerea consimţământului, în situaţiile în care prelucrarea datelelor s-a realizat în temeiul consimţământului. Această cerere se poate formula în orice moment, iar retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor personale realizată înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor personale de către Organizator sau în numele Organizatorului – Autoritatea Natională pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, anspdcp@dataprotection.ro

 

Pentru execitarea drepturilor menţionate mai sus, persoanele vizate pot trimite o solicitare la următoarea adresa de e-mail: dpo@farmaciatei.ro

 

 

Art 13 - Litigii

13.1. Legea aplicabila este legea română.

13.2. Eventualele litigii apărute între Organizatori și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Concursului se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din Municipiului București.
13.3. Eventualele reclamații legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorilor în termen de maxim 3 (trei) zile de la data anunțării publice a câștigătorilor.

După expirarea acestui termen, Organizatorii nu vor mai lua în considerare nicio reclamație.

 

Art 14 - Forță majoră

14.1. Promoția poate înceta înainte de termen, atât în cazul unui eveniment ce constituie forță majoră, astfel cum este reglementată de legislația română în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorilor, din motive independente de voința acestora, de a continua această promoție, cât și dacă Organizatorii doresc acest lucru. În aceste situații, Organizatorii nu sunt ținuți la întoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de despăgubire/daună sau altele asemenea.

14.2. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament/condițiile promoției/data extragerii promoției, aceste modificări fiind aduse la cunoștința publicului prin afișarea pe ...........

Art 15 - Clauze finale 

15.1 Concursul reprezintă un instrument de popularizare in vederea fidelizării clienților existenti si a atragerii de noi clienti.

15.2 Prin participarea la aceast Concurs, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

15.3 Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitțile legislației în vigoare aplicabile și cu termenii și conditțile furnizorilor direcți ai serviciilor ce formează premiile. 15.4 Organizatorul își rezervă dreptul de modifica prezentul Regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati..

 

 

Vezi Politica de confidentialitate date personale